Common Phrases used in Hospitals/ Clinics

3 of 3

VOCABULARY

You need to be vaccinated of Tetanus.

Kailangan ka i-bakuna og Tetanus.

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

You need to stay away from oily and salty food.

Kailangan ka molikay og mga mantikaon ug parat nga pagkaon.

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

Eat more vegetables and fruits.

Kaon daghan utanon ug prutas.

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

This is just ok, it will be gone within 3 days.

Okay ra ni siya, mawala ra ni sulod sa 3 ka-adlaw.

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

If this won’t be gone in 3 days, just come back here.

Kung dili mawala sa tulo ka adlaw, balik lang dinhi.

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

Here’s the prescription.

Dia ang recita.

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

Take this medicine 3 times a day.

Imna ning tambal ka-tulo sa isa ka-adlaw.

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

Take this medicine every 8 hours.

Imna ning tambal kada walo (8) ka oras.

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

Don’t go yet to crowded places.

Ayaw una pag-adto sa mga lugar nga daghan og tawo.

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

Every morning expose the child in the sun for 15minutes.

Kada buntag ibulad ang bata sa init mga 15 minutos .

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

Starting at 6 in the morning.

Sugod alas sais sa buntag.

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

Don’t take a bath yet.

Ayaw una kaligo.

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

Don’t scratch the wound, okay.

Ayaw kaluta (kawta) ang samad ha.

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

Don’t wet it yet, okay.

Ayaw una bas-a ha.

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

You have so many mouth sores/ ulcers.

Daghan kaayo ka og luas.

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

Your BP is very high, Sir/ Ma’am.

Taas kaayo imong BP Sir/ Ma’am.

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

There’s a lot of pus. There’s an infection.

Naa’y daghang na-na. Naa’y inpection.

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

There’s a tumor/lump found in your chest.

Naa’y nakita nga bukol sa imong dughan.

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

The tumor/lump did not grow.

Wala man nidako ang tumor.

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

Listen to the full lesson audio. Click the arrow down to download the audio file. 

© 2018-Present Author: Judy 

  • Judy DiyAddict